Procedura i wymagane dokumenty


Procedura kwalifikacyjna dotycząca przysposobienia dziecka

I. Spotkanie indywidualne z pracownikami WOA:

1. Spotkanie Informacyjne.
2. Spotkania z pedagogiem.
3. Spotkania z psychologiem.

Powyższe spotkania dotyczą między innymi:

 • sytuacji rodzinnej (struktura i warunki materialno – bytowe)
 • motywacji do przysposobienia dziecka
 • gotowości kandydatów do przysposobienia dziecka ze specjalnymi potrzebami w zakresie jego rozwoju intelektualnego i stanu zdrowia
 • skutków osierocenia dziecka
 • stosunku osób bliskich do planów adopcyjnych kandydatów,
 • więzi małżeńskiej i trwałości związku
 • trybu funkcjonowania rodziny i planów związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • doświadczeń w kontakcie z dziećmi, świadomości problemów wychowawczych
 • współpracy z Ośrodkiem Adopcyjnym

4. Wywiad w miejscu zamieszkania rodziny (zapowiedziany).

II Wstępna kwalifikacja i skierowanie na szkolenie (ewentualnie dodatkowe spotkanie z rodziną).

III Złożenie przez kandydatów wymaganych dokumentów:

 1. Odpis pełny aktu małżeństwa, a w przypadku osoby niepozostającej
  w związku małżeńskim odpis zupełny aktu urodzenia.
 2. Zaświadczenie z miejsca zatrudnienia kandydata wskazujące na miejsce pracy, stanowisko i wysokość źródeł dochodu z tego tytułu (w przypadku kandydatów, którzy prowadzą działalność na własny rachunek, w tym działalność gospodarczą – przedstawienie deklaracji rocznej na podatek dochodowy bądź innego dokumentu księgowego potwierdzającego uzyskiwane dochody).
 3. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające,
  iż stan zdrowia kandydata pozwala na sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 4. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 5. Życiorys.
 6. Zdjęcie.

IV. Obowiązkowy udział w szkoleniu dla kandydatów do przysposobienia dziecka
– zakres programowy szkolenia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

Szkolenie obejmuje 11 spotkań, porusza następujące zagadnienia:

 • elementy prawa rodzinnego, w szczególności dotyczące przysposobienia
 • warsztaty z zakresu wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do przysposobienia dziecka
 • zagadnienia dotyczące przeżywania i radzenia sobie ze stratą
 • problemy dotyczące rozwoju dziecka wychowanego poza rodzina naturalną, w tym wpływu przebiegu okresu życia płodowego, sytuacji kryzysowych i występowania przemocy w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
 • podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach
 • metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka
 • podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt
 • metody budowania poczucia własnej wartości u dziecka
 • zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 • zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka
  zaburzeniami rozwojowymi, w tym dziecka z alkoholowym zespołem płodowym (FAS)
 • zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 • warsztaty umiejętności wychowawczych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb dzieci, w szczególności z uwagi na ich wiek
 • problematykę roli więzi emocjonalnej w rodzinie, kształtowanie się więzi
  w rodzinach adopcyjnych oraz typów powiązania i ich konsekwencji dla rozwoju dziecka
 • tematykę z zakresu przygotowania dzieci własnych do zmiany ich sytuacji rodzinnej w chwili przyjęcia dziecka do rodziny
 • problematykę jawności adopcji – prawdy o pochodzeniu dziecka
 • formy pomocy i wsparcia dla rodzin adopcyjnych.

V. Spotkanie podsumowujące po szkoleniu.
VI. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej WOA o kwalifikacji rodziny.
VII. Dobór rodziny do dziecka dokonany przez Ośrodek Adopcyjny.
VIII. Złożenie wniosku o przysposobienie, dokumentacji rodziny wraz z opinią psychologiczną i wywiadem środowiskowym do Sądu Rodzinnego.
IX. Wsparcie rodziny po przysposobieniu – na wniosek rodziny.