Procedura i wymagane dokumenty


Procedura kwalifikacyjna dotycząca przysposobienia dziecka

I.

Spotkanie indywidualne z pracownikami WOA:

1. Spotkanie Informacyjne
2. Jedno spotkanie z pedagogiem.
3. Dwa spotkania z psychologiem.

Powyższe spotkania dotyczą między innymi:

 • sytuacji rodzinnej (struktura i warunki materialno – bytowe)
 • moralności
 • motywacji do przysposobienia dziecka
 • gotowości kandydatów do przysposobienia dziecka ze specjalnymi potrzebami  w zakresie jego rozwoju intelektualnego i stanu zdrowia
 • skutków osierocenia dziecka
 • stosunku rodziny i znajomych do planów adopcyjnych kandydatów,
  więzi małżeńskiej i trwałości związku
 • trybu funkcjonowania rodziny i planów związanych ze sprawowaniem  opieki nad dzieckiem
 • doświadczeń w kontakcie z dziećmi, świadomości problemów wychowawczych
 • współpracy z Ośrodkiem Adopcyjnym
4. Wywiad w miejscu zamieszkania rodziny (zapowiedziany).

II.

Wstępna kwalifikacja i skierowanie na szkolenie (ewentualnie dodatkowe spotkanie z rodziną).

III.

Złożenie przez kandydatów wymaganych dokumentów:1. Życiorys2. Odpis zupełny aktu małżeństwa (w przypadku małżeństw)

3. W przypadku rozwodu – sentencja rozwodu

4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

5. Zaświadczenie lekarskie z przychodni rejonowej – z adnotacją o braku   przeciwwskazań zdrowotnych do adopcji dziecka

6. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (za pośrednictwem WOA Filia w Bielsku – Białej)

7. Potwierdzenie zameldowania

8. Zdjęcie

IV.

Obowiązkowy udział w szkoleniu dla kandydatów do przysposobienia dziecka
– zakres programowy szkolenia określaRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
Szkolenie obejmuje 10 spotkań, porusza następujące zagadnienia:

 • elementy prawa rodzinnego, w szczególności dotyczące przysposobienia
 • warsztaty z zakresu wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do przysposobienia dziecka
 • zagadnienia dotyczące przeżywania i radzenia sobie ze stratą
 • problemy dotyczące rozwoju dziecka wychowanego poza rodzina naturalną, w tym wpływu przebiegu okresu życia płodowego, sytuacji kryzysowych  i występowania przemocy w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
 • podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach
 • metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka
 • podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt
 • metody budowania poczucia własnej wartości u dziecka
 • zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 • zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka
  zaburzeniami rozwojowymi, w tym dziecka z alkoholowym zespołem płodowym (FAS)
 • zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 • warsztaty umiejętności wychowawczych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb dzieci, w szczególności z uwagi na ich wiek
 • problematykę roli więzi emocjonalnej w rodzinie, kształtowanie się więzi
  w rodzinach adopcyjnych oraz typów powiązania i ich konsekwencji dla rozwoju dziecka
 • tematykę z zakresu przygotowania dzieci własnych do zmiany ich sytuacji rodzinnej w chwili przyjęcia dziecka do rodziny
 • problematykę jawności adopcji – prawdy o pochodzeniu dziecka
 • formy pomocy i wsparcia dla rodzin adopcyjnych.

 

V.

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej WOA o kwalifikacji rodziny.

VI.

Dobór dziecka dokonany przez WOA kwalifikujący lub inny.

VII.

Złożenie wniosku, dokumentacji rodziny wraz z opinią psychologiczną i wywiadem środowiskowym do Sądu Rodzinnego.