O nas


Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Bielsku-Białej powstał 1 września 1979 roku przy Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Powołany został na zlecenie Kuratorium Oświaty i Wychowania.  Od 1994 roku jest placówką publiczną. W latach 1994 do 2011 podlegał pod Kuratorium Oświaty i Wychowania, następnie – od 2000 roku – pod Radę Powiatu Bielskiego.

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku – zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku, od 1 stycznia 2012 r. ośrodek utworzony został w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego i zmienił nazwę na Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest zapewnienie środowiska rodzinnego dzieciom z uregulowaną sytuacją prawną.

Do zadań ośrodka adopcyjnego należy:

  • działalność diagnostyczno-konsultacyjna dla kandydatów do przysposobienia dziecka
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka
  • organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne udzielane kobietom w ciąży, które sygnalizują zamiar oddania dziecka do adopcji
  • gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione oraz kwalifikowanie dzieci do przysposobienia
  • pomoc w przygotowaniu wniosków oraz gromadzeniu niezbędnej do przysposobienia dokumentacji
  • wsparcie rodzin adopcyjnych i przysposobionych dzieci po adopcji
  • terapię dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Szczegółowe zadania ośrodka adopcyjnego określa Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Swoje zadania ośrodek wykonuje nieodpłatnie.