Adopcja wewnątrzrodzinna


Adopcja wewnątrzrodzinna to rodzaj przysposobienia, w którym istnieje pokrewieństwo bądź powinowactwo przysposabiającego z dzieckiem przysposabianym. Najczęstszą formą jest adopcja dziecka współmałżonka z poprzedniego związku. Aby przysposobić dziecko współmałżonka należy złożyć wniosek o przysposobienie w sądzie rejonowym właściwym dla osoby przysposabianego, bądź przysposabiającego.We wniosku należy wskazać ośrodek adopcyjny, w którym wnioskujący o przysposobienie był objęty postępowaniem adopcyjnym.
Wynika z tego, że należy przed złożeniem wniosku o adopcje zgłosić się do ośrodka adopcyjnego celem rozpoczęcia postępowania adopcyjnego.
Postępowanie adopcyjne, to nic innego jak diagnoza kandydata, sytuacji rodzinnej, więzi z dzieckiem na okoliczność ustalenia, czy kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje osobiste i czy przysposobienie jest zgodne z dobrem dziecka.
Ośrodek adopcyjny w toku diagnozy ma za zadanie ustalić jakie są relacje pomiędzy przysposabianym a przysposabiającym, dlatego w spotkaniu w ośrodku uczestniczy również dziecko (organizacja spotkania z dzieckiem jest dostosowana do wieku i wiedzy małoletniego).
W toku rozpatrywania wniosku o adopcje sąd zwraca się do ośrodka adopcyjnego wskazanego we wniosku o wydanie opinii kwalifikacyjnej o kandydacie do przysposobienia.
Wnioskodawca spokrewniony lub spowinowacony z dzieckiem jest zwolniony ze szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, przeprowadzanego w ośrodku adopcyjnym.

Osoby rozważające przysposobienie dziecka współmałżonka zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem.